$279K Wanatah

1,778 Sqr Feet

$278K Valparaiso

2,015 Sqr Feet

$276K St. John

2,255 Sqr Feet

$273K Burns Harbor

2,353 Sqr Feet

$272K Valparaiso

2,015 Sqr Feet

$267K Valparaiso

3,404 Sqr Feet

$266K Chesterton

2,015 Sqr Feet

$264K Burns Harbor

2,015 Sqr Feet

$263K Portage

2,353 Sqr Feet

$260K Portage

2,353 Sqr Feet

$259K Valparaiso

2,167 Sqr Feet

$247K Portage

2,015 Sqr Feet

$243K Chesterton

1,745 Sqr Feet

$235K Portage

2,015 Sqr Feet

$234K Portage

1,601 Sqr Feet

$232K Chesterton

1,604 Sqr Feet

$229K Chesterton

1,806 Sqr Feet

$229K Portage

2,148 Sqr Feet

$227K Portage

1,604 Sqr Feet

$219K Chesterton

1,586 Sqr Feet

$209K Valparaiso

1,920 Sqr Feet

$200K Demotte

2,240 Sqr Feet

$199K Kouts

1,816 Sqr Feet

$199K Valparaiso

3.1 Acres


Next